Milleks meile arengukavad?

Kirjutasin Sõnumitoojasse arvamuse arengukavade teemal.

 

AARE ETS, Raasiku vallavanem 

Raasiku valla arengukava iga-aastase uuendamise käigus on kerkinud küsimus, mil moel on seda kõige mõistlikum teha. Selgitan kehtivast õigusruumist lähtuvalt, mida endast kujutab kohaliku omavalitsuse arengukava, kuidas seda menetletakse ja muudetakse.

Arengukava koostamiseks ei ole olemas ühte standardset käsitlust ega universaalset retsepti. Seaduses ei kirjutata ette, milline peab olema SWOT-analüüs või investeeringute kava. Iga omavalitsuse arengu kavandamise protsess ja selle tulemina valmiv arengukava on alati unikaalne. 

Omavalitsuse arendustegevus peab olema süstemaatiline – Raasiku vallas on volikogu kehtestanud need põhimõtted määruses „Arengukavade koostamise kord“. See sätestab Raasiku valla arengukava ja valdkonnapõhiste arengukavade koostamise ja muutmise korra ning täitmise kontrolli ning eelarvestrateegia ja investeeringute kava kui arengukava osade koostamise korra. Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus ning esitab vastuvõtmiseks vallavolikogule.

Vallavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse. Vallavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, selleks kuupäevaks peab volikogu arengukava ja eelarvestrateegia määrusega kinnitama ning vallavalitsus esitama dokumendid rahandus- ja siseministeeriumile. 

Hiljemalt iga aasta 1. maiks koostab vallavalitsus aruande arengukavade täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle hiljemalt 1. juuniks vallavolikogule. Aruandes arengukavade täitmise kohta tuleb anda hinnang arengukavades püstitatud eesmärkide täitmisele, analüüsida eesmärkide saavutamise tõhusust ja selleks kasutatud abinõude otstarbekohasust. Vajadusel tuleb koos aruandega esitada vallavolikogule ettepanek vastava arengukava muutmiseks. Nii me oleme ka teist aastat (määrus jõustus 01.01. 2012) toiminud. 

Kui kohalik omavalitsus koostab täiendava arengukava mõne tegevusvaldkonna arendamiseks (näiteks valla ÜVK arendamise kava, valla teehoiukava) ja täiendav arengukava sisaldab tegevusvaldkonna hetkeolukorra analüüsi, ei pea seda valla arengukavas täiendavalt esitama. Siit ka vastus ühele tõstatatud küsimusele: valla arengukavas ei pea sisalduma näiteks veemajanduse küsimused või kohalike teede seisukorra kirjeldus, kui omavalitsusel on olemas vastavad valdkondlikud arengukavad – ja Raasiku vallas on need olemas. 

Valla hiljuti uuendatud arengukava eelnõu avalikel aruteludel tõstatati küsimus eesmärkidele mõõdikute seadmise vajalikkusest. Meenub üks aastate-tagune justiitsminister, kes ka tahtis mõõdikuid sisse viia, aga sai ametist peatselt pärast seda priiks. Olen seda meelt, et mõõdik on ikkagi arengukava perioodilise seire vahend, mitte igapäevane juhtimisinstrument. Vaatasin diagonaalis läbi Raasiku valla naaberomavalitsuste Anija, Jõelähtme, Kose ja Rae arengukavad, ainsana oli neis mõõdikutest juttu Rae valla arengukavas – aga ikkagi ainult arengukava täitmise seire all.

Ükski hea plaan ei muuda iseenesest elu. Muutusi ei loo paber, vaid inimesed, kes soovitu järjekindlalt ellu viivad. Seda lihtsat tõde tuleks silmas pidada kõigi arenguliste dokumentide koostamisel. Igal juhul on hea ja tänuväärt, kui vallakodanikud oma kodukandi käekäigust hoolivad. Edukat koostööd ja arendamist!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s