Meie valimisprogrammist: haridus, kultuur ja noored.

Meie, Reformierakonna nimekirjas kandideerijad, oleme valimisprogrammis kokku leppinud järgmises:

Hariduspoliitika – kodulähedane hea haridusega kool ja lasteaiakohad lastele!

Vallaeelarve prioriteet on olnud haridus ja põhjendatult, sest koolide ja lasteaedade investeeringud on kvaliteetse elukeskkonna ja kodanikuühiskonna kujunemise aluseks. Hariduse kvaliteet on meile tähtis ja seetõttu peame seda prioriteetseimaks valdkonnaks ka järgmisel valimisperioodil. Vallas pakutav huviharidus on heal tasemel ja on meie kultuuri säilimise aluseks. Soovime tagada huvihariduse igale soovijale ning toetame ka õppimist ja sportimist nendel aladel, mida oma vallas ei pakuta. Toetame alternatiivhariduse omandamist oma vallas. Igale lapsele tuleb tagada lasteaiakoht!

Investeeringud: viime lõpuni Raasiku lasteaia juurdeehituse, remondime ja sisustame Aruküla lasteaias lisaks ühe rühma. Aruküla Põhikooli staadioni rekonstrueerime Euroopa Liidu vahendite kaasabiga. Rekonstrueerime Raasiku Põhikooli õppehoone ja ehitame spordihoone Euroopa Liidu vahendite kaasabiga.

KOMMENTAARID: meil on vallas tänaseks 15 lasteaiarühma, neist 10 Arukülas, 3 Raasikul ja 2 Pikaveres. Igal aastal on lisandunud uus rühmakompleks, valmimas on kaks lisarühma Raasikule ja 1. märtsiks 2014 veel üks rühm Arukülla. Ühe rühmakompleksi käivitamiskulud investeeringuna ulatuvad 30 000 eurost (remont ja sisustus) 265 000ni (Raasiku lasteaia juurdeehituse puhul, laenuna) pluss personalikulud (3 inimest rühma kohta). Kolmest teeninduspiirkonnast kahes saab järjekord likvideeritud (Pikaveres ja Raasikul), Arukülas jääb veel väike sabaotsake. Betooni panustamise järgselt on kindlasti tarvis lasteaednike palkasid tõsta.

Vallas on kaks munitsipaal-põhikooli, lisaks Pikavere lasteaed-algkool ja eraõiguslik Aruküla Vaba Waldorfkool. Pääsulinnul on oma kindel koht meie haridusmaastikul. Investeeringutest Aruküla Põhikool on KOIT-kava ja laenuga rekonstrueeritud-juurdeehitatud (laenu tagasimaksed 2018 juunini), ettevalmistamisel on Raasiku kooli juurdeehituse  ja rekonstrueerimise projekt: viimase osana projekteerimisest tänase koolihoone rekonstrueerimisprojekti tellimine ja tulevase spordihoone mahtude täpsustamine. 2014 sügiseks projekteerimisega lõpetades saab 2015. aastal hakata rahataotlust ette valmistama, lähtuvalt uutest EL-i rahastusvõimalustest. Ilma välisrahastuseta ei ole Raasiku kooli juurdeehitus realistlik, aga vähemasti tänane vallavalitsus ja volikogu on seda meelt ja kinnitavad ka valla arengukavas, et Raasiku kooli juurdeehitus ja „vana osa“ rekonstrueerimine on valla prioriteet.

Meie koolide osas meeldib mulle mõte, et senisest enam tuleks fokusseerida koolidele oma näo, profiili loomisele. Et kui Pikavere hoiab keskkonna ja tehnoloogia (robootika!) suunda, siis Raasiku koolist võiks spordihoone valmides saada spordikallakuga kool, mida toetaks ka korralik kooli staadion. Spetsialiseerumine võiks olla meie edu võti, samuti nagu Aruküla kooli staadion peaks rekonstrueerimise järel tulema rohkem kergejõustiku-suunaline – ei ole mõistlik teha Arukülla samuti kunstmuruväljakut, milline meil Raasikul alates 2012 juuni juba on. Aruküla kooli staadioni rekonstrueerimise projekt tuleb valmis teha 2014. aastal vallaeelarvest, esmane koosolek on meil juba peetud, samuti kokku lepitud selles, et esimesena valmib 2014 kevadel skate-park. Ehituse rahastamisel otsime välisrahastust, sh Leader programm – analoogselt Raasiku staadioni kunstmurukatte rajamisega – sobiks siinkohal hästi. Ka Raasiku kooli staadion vajab veel staadioniringi katet jm. 2013. aastal sai staadion PRIA toetusega välisvalgustuse ja klubi Joker eestvedamisel ning Raasiku Elektri jt toetajate kaasabil tribüünid. Pikavere kooli spordiplatsi tuleb samuti arendada.

 

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Kultuur ja vaba aeg – väärtuste hoidmine ja vaba aja sisustamine!

Rahvamajad on meie kultuurielu keskused, neis toimivad rahvuskultuuri säilitavad ringid. Võimalused ennast teostada huvi pakkuvate tegevustega (peotants, naisteklubi, aeroobika ja teised ringid) peavad olema tagatud ja võimalusel soodustatud valla poolt. Raamatukogud on hästi komplekteeritud  ja  oma lugejate teenistuses. Kultuurivaldkonna rahastamine peab saama suuremat tähelepanu. Toetame vabatahtlike ühendusi, mis pakuvad valla kodanikele vaba aja sisustamist ja sporditegevust. Peame oluliseks valla parimate sportlaste ning kultuuri ja hariduse edendajate tunnustamist.  Külaseltside tegevustoetus on aidanud külakultuuri säilitada, jätkame seda tegevust. Toetame ka valla mainekujunduslikke spordiüritusi.

Kodanikuühenduste ja Leader programmi kaasabiga planeerime ja rajame liuvälju ja skateparke. Arendame terviseradu Raasikul, Arukülas ja Pikaveres. Kaasajastame ja arendame valla kinnisvaraobjekte. Kaasajastame rahvamajad.

KOMMENTAARID: Raasiku valla au ja uhkus on meie haridus- ja kultuuriasutuste võrk 10 allasutusega. Läbi aastate oleme järjest parendanud selle kinnisvara seisukorda, kus meie haridus ja kultuur kodu leiab. Raamatuid saab vallas laenutada viiest kohast – see on väga hea tase. Küll vajab parandamist raamatukoguruumide tehniline seisund, eriti Arukülas. Eesmärk on Aruküla raamatukogu ruumid rekonstrueerida ja kaasaegselt sisustada hiljemalt 2015. aasta lõpuks. Raasiku raamatukogu on plaanis ühendada Raasiku kooli raamatukoguga uue õppekorpuse (sh raamatukogu ruumid) valmimisel eeldavalt 2017. aastal. Kultuurielu toimib alevike rahvamajade ja külaseltside baasil. Meil on tublid kultuurijuhid, tegevusi jagub igale maitsele ja eale. 2014. aastast on kavas kasutusele võtta uut tüüpi finantseerimislepingud, et oleks juba pealkirjast näha, kas vallaeelarvest makstakse MTÜle  tegevustoetust (mingite tegevuste elluviimiseks) või projektitoetust (mingi konkreetse projekti elluviimiseks). See on üksnes vormiline muutus, aga peaks suurendama vallaeelarve kui avaliku raha kasutamise otstarbekust ja läbipaistvust.

Külaseltside tegevustoetus, mida makstakse nendele küladele, kus on kehtiv arengukava, valitud külavanem ja arengukava, pearaha printsiibil, peab jätkuma. Masu tingimustes neid toetusi kärbiti, nüüd katsume selle toetuse taastada kahekordseks.

Tervise- ja loodusrajad väärivad arendamist, hetkel on töös projekt Raasiku valla liikumisradade väljatöötamiseks. Aruküla terviseraja äärde tuleb esmajärjekorras paigaldada sobilikke trenazööre, samuti otsime võimalusi täiendava valgustuse rajamiseks.

 

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Noortetegevus – kaasav ja toetav!

Pöörame tähelepanu noorte huvidele ja noorte kaasamisele nendele olulistes valdkondades. Toetame algatusi ja tegevusi vallaeelarvest. Huvi-  ja sporditegevus peab olema kättesaadav ja taskukohane. Peame tähtsaks kõigi noorte võimete väljaarendamist ja realiseerimist. Toetame ja väärtustame oma noorte edukaid õpitulemusi.

KOMMENTAARID: paljuski on seda plokki käsitletud ja kommenteeritud eelpool, hariduse ja vabaaja all. Noortetöö võiks täna liigitada kaheks: üks osa on vallapoolne (noortekeskused, huvijuhid) ja teine n.ö eraalgatuslik ehk Minu Eesti Noored ning teised mittetulundusühingud ja seltsingud ning projektipõhised ettevõtmised. Parimate õppurite tunnustamine peab jätkuma. Järgmisel aastal oma 25ndat juubelit tähistav ja Raasikul filiaali omav Aruküla Huvialakeskus Pääsulind pakub kvaliteetset huviharidust edaspidigi.

Seisame selle eest, et Raasiku vallas oleks hea elada, et kui ka näiteks õppuri koolitee viib ajutiselt kaugemale, tuldaks ikka koduvalda tagasi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s