Meie valimisprogrammist, vol II: sotsiaalvaldkond, turvalisus ja heakord.

Teine postitus meie valimisprogrammi tutvustamiseks on siin, seekord sotsiaalvaldkond, turvalisus ja heakord. Selgituseks lisan, et püstises kirjas on osa programmist, kursiivis lisatud siinkirjutaja isiklikud kommentaarid, mis võivad aga ei pruugi ühtida kõigi meie nimekirja liikmete seisukohtadega. Mõlemal juhul on tuginetud kehtivale Raasiku valla arengukavale.

Reformierakonna nimekiri Raasikul on valimisprogrammis kokku leppinud järgmises:

Sotsiaalpoliitika – tähtsustame ja väärtustame iga kodanikku!

Arendame valla poolt pakutavaid sotsiaalteenuseid. Lapsevanemaid nõustavad lastekaitsespetsialist, sotsiaalpedagoog, logopeedid ja psühholoog – jätkame ja arendame nende tegevusi. Päevakeskuste töö on ennast õigustanud ja toetab laste arengut koolivälisel ajal – soovime neid arendada koostöös lapsevanematega. Ajutiselt hättasattunud inimestele tuleb tagada sotsiaaltoetused ja sotsiaalkorterid. Arstiabi kättesaadavus peab olema tagatud kõigile vallakodanikele. Eakamad inimesed on meile eeskujuks ja meie südameasi on neist hoolida ja neid kaasata.

KOMMENTAARID: grupeerides kohaliku omavalitsuse ülesandeid, siis sotsiaalvaldkond (mõistes siinkohal ka haridus- ja kultuurivaldkonda) on valla majandusküsimuste (sh ehitus) kõrval kesksel kohal. Rahandus ja haldus on toetavad funktsioonid. Sotsiaalvaldkonnas töötab ka kõige rohkem inimesi vallavalitsuse struktuuris. Nii see peabki olema, kohalik omavalitsus on oma iseloomult kohaliku elu küsimusi korraldav ja lahendav, ning kuidas saakski selle töö keskmes olla keegi muu kui inimene, vallakodanik. Siit ka meie meie valimislubadus, et tähtsustame ja väärtustame iga kodanikku.

Arstiabi kättesaadavus paraneb, sest Raasiku perearsti lapsepuhkuselt tööle naasmisega neil päevil jääb senine asendaja appi nii Raasiku kui Aruküla perearstidele, mis võimaldab eriti Aruküla perearsti-piirkonnas rohkemate patsientidega tegeleda.  

 

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Turvalisus- vallakodaniku turvatunne!

Jätkame  ja toetame MTÜ Raasiku Tuletõrje tegevust oma vallas. MTÜ Raasiku Korrakaitse abistab politseid vastavalt vajadusele. Koostöö valla konstaabliga peab olema tulemuslik. Alaealiste komisjoni töö vallas jätkub. Toetame ja ergutame naabrivalve piirkondade tekkimist ja aktiivsust. Suurendame vabatahtlike tegevust turvatunde loomisel.

KOMMENTAARID: MTÜ Raasiku Tuletõrje on viimasel ajal oma vajalikkkust kahjuks korduvalt pidanud tõestama. MTÜ eestvedajad on tublid, juurde on soetatud uut tehnikat, vallavalitsuse ja Põhja Päästekeskuse abil saavad ka depoo-garaazi ümberehitamise kulud kaetud. Oleme teinud Päästekeskusele ettepaneku teha vallaelanikele tuleohtudest teavitav otsepostitus.

MTÜ Raasiku Korrakaitse, mis ajutiselt tegevuse peatanud, jätkab loodetavasti peatselt. Mõlema mittetulundusühingu puhul on vajalik liikmeskonna suurendamine, ehk kes vähegi tunneb valmisolekut priitahtliku pritsumehe või abipolitseinikuna kaasa lüüa, andku teada, räägime läbi ja kindlasti leiab vald omalt poolt vahendeid toetamiseks.

Naabrivalve-tegevuse tutvustamiseks toimus viimati kohtumine tänavu märtsikuus, valla aastapäeva paiku. Kindlasti teeme neid ka edaspidi. Konkreetselt: turvalisuse teemadel on kavas korraldada ümarlauad 2013. aasta novembrikuus, nii Arukülas kui Raasikul.

 

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Heakord ja keskkond – hoitud ja arendatud!

Valla heakord peab saama senisest rohkem tähelepanu. Selleks koostame alevike ja külade haljastuskavad. Toetame korteriühistuid ja külaseltse mänguväljakute ja heakorraplaanide teostamisel. Viime lõpuni alevike liigvee ärajuhtimise projektid. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine peab toimuma vastavalt eelarvevõimalustele, lähtudes valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavast. Loome kalmistumajanduse infosüsteemi. Tagame järelevalve heakorraeeskirjade täitmise üle.

KOMMENTAARID: Raasiku vallal on vaja üht põhjalikku haljastuskava alevikes ja külasüdametes haljastuse projekteerimiseks. Selle ühtse visiooni alusel saavad nii korteriühistud kui külaseltsid konkreetseid projekte realiseerima hakata. Ikka selleks, et meie elukeskkond oleks silmale ilusam vaadata. Miks mitte mõelda ka alevikesse koerte harjutusväljakute rajamisele?

Liigvee likvideerimise osas Arukülas on 01.10 riigihanke pakkumiste esitamise tähtaeg, tööd on kavandatud 2014. aasta kevadesse-suvesse.

ÜVK ehk ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisel on Raven OÜ korraldanud riigihanke projekteerija leidmiseks. Projekt peaks valmima 2014. aasta teises pooles ja seejärel peaks kohe ka rahataotluse Keskkonna-investeeringute Keskusele esitama, ehitustööde finantseerimiseks. Kehtiv ÜVK arendamise kava näeb ette investeeringute tegemise tähtaja 2021, ehk selleks ajaks peaks kokku viies etapis kõik investeeringud alevikes tehtud saama. Oluline on sünkroonida torude panek teede-ehituse plaanidega.

Raasiku kalmistuid haldab meil Harju-Jaani Haljastuse OÜ, tähtajatu lepingu alusel. Samas kõik investeeringud – näiteks puurkaev, tualett, värava remont – on valla kanda. Suurendame tähelepanu ja rahalisi vahendeid, et valla kalmistud oleksid heakorrastatud, ning tellime kalmistumajanduse infosüsteemi (vt http://www.kalmistud.ee

 

Kolmas programmi tutvustav postitus tuleb valla majanduse, eelarve ja arendustegevuse teemadel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s