Meie valimisprogrammist, vol III: Majandus ja eelarve, arendus ja planeerimistegevus.

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Majandus ja eelarve – tasakaalustatud tegevused kõigis piirkondades toetudes madala laenukoormusega eelarvele!

Madala laenukoormusega eelarve on võimaldanud kaasrahastada Euroopa Liidu projekte ja on garantiiks projektide ja investeeringute realiseerimiseks ka tulevikus. Valla kinnisvarahaldus vajab optimeerimist ja efektiivset arendamist. Toetame valla soojatootmise ning vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamist vallaettevõtte poolt tagamaks hinna läbipaistvuse ja ökonoomsuse tarbijatele. Alevike teed saavad mustkatte, jätkame külateede ehitamist. Lumetõrje peab olema tagatud iga kinnistu või õueala piirini. Tänavavalgustus vajab uuendamist ja väljaehitamist. Investeeringud peavad olema planeeritud tasakaalustatult kogu vallas.

Konkreetsed investeeringud: kõnni- ja rattateed alevike peateede äärde (Arukülas Peningi maanteest raudteeni ja Raasikul Jägala maanteest tehaseni). Muudame külateed tolmuvabaks. Rajame rattaparklad alevike raudteejaamadesse. Ehitame alevikesse liigvee ärajuhtimise süsteemid.

Raasiku valla au ja uhkus on meie haridus- ja kultuuriasutuste võrk: 10 allasutust, kokku 200 töötajaga. Läbi aastate oleme pisitasa parendanud selle kinnisvara seisukorda, kus meie haridus ja kultuur kodu leiab. Loomulikult on tulnud valla eelarve prioriteetide seadmisel teha kompromisse ja nii on need investeeringud toimunud sageli taristu ehk veemajanduse ja teede arvelt. Seega osutub lähiaastate suuremaks strateegiliseks proovikiviks see, kuidas lahendada vajadus taristuinvesteeringute osakaalu suurendamiseks vallaeelarves teistes valdkondades järeleandmise tegemata. Oleme olnud üsna edukad erinevatest fondidest ja programmidest rahade taotlemisel, ees ootab järgmine Euroopa Liidu eelarveperiood, mis toob kaasa uued võimalused. See eeldab head ja sisulist koostööd vallas tegutsevate mittetulundusühingute ja ettevõtjatega. Meie nimekiri on selleks valmis – et saaksime koos uhkust tunda Raasiku valla üle!

 

Valimisprogrammis oleme kokku leppinud järgmises:

Arendus ja planeerimistegevus – vastutustundlik ja jätkusuutlik!

Töötame välja uue valla üldplaneeringu elamuehituse ja ettevõtluse suunamiseks ja  arendamiseks. Kodulähedased töökohad on piirkonna elukeskkonna aluseks. Kogu planeerimisalane tegevus peab olema osapooli arvestav. Soodustame uute elamukruntide teket. Uue Euroopa Liidu struktuurfondide perioodi projektide  avanemisel kasutame neid maksimaalselt seatud eesmärkide täitmiseks. Rahvastikuregistrist sõltub valla tulubaas ja see peab suurenema siin reaalselt elavate ja uute elanikega.

Hoiame valla rahaasjad korras: eesmärkide seadmisel lähtume reaalsetest võimalustest ning taotleme aktiivselt välisrahastust. Oleme koostööaltid. Ettevõtjad ja külaseltsid, spordiklubid ja teised organisatsioonid on meie partneriks. Ilma rahvata pole koduvalla areng võimalik.

Me peame saama oma teedevõrgu rahuldavasse seisukorda ja viima ellu ÜVK arendamise kava. Samas ei tohi järele anda sotsiaalse infra (koolide-lasteaedade-rahvamajade kinnisvara) korrashoiult ja arendamiselt. Ning ka palgad, just madalapalgaliste haridus- ja kultuuritöötajate omad, vajavad tõstmist.

 

Seekordse postituse lõpetaksin president Ilvese sõnadega: “Meie ideaal võiks olla, et erakonnad ja valimisliidud pakuvad valimistel välja teostatavaid eesmärke ning valijad ignoreerivad kandidaate, kes petavad ja ässitavad või pakuvad sisutuid loosungeid”.

2 thoughts on “Meie valimisprogrammist, vol III: Majandus ja eelarve, arendus ja planeerimistegevus.

  1. Kas vee- ja küttevõrgustikku on plaanis ka renoveerida? Raven vist kuulub osaliselt vallale kui ma õigesti mäletan. Midagi vist tehti lasteaia suunal mõned aastad tagasi aga kortermajadesse suunduvatel trassidel on nii mõnelgi suunal olnud talvel muru väljas.

    1. Vee- ja soojaettevõte Raven OÜ kuulub 100% Raasiku vallale. Seisud sellised, et vee- ja kanalisatsioonisüsteemide osas läheb kohe-kohe suuremaks projekteerimiseks. Projekti valmides saab hakata toetusrahasid taotlema. Soojamajanduse osas (ainult Aruküla keskus, Raasikul on keskküttevõrk Mistra oma) on 2014 plaan Kredexi kaasabil koostada soojusmajanduse arengukava. Kas ka reaalsete trassi-investeeringuteni jõuab, on vähetõenäoline.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s