Kuusalu valla ettevõtjad kohtusid Balti Spoonis

Käesolev postitus on ülevaade 21. aprillil toimunud Kuusalu valla ettevõtjate ümarlauast. See oli viimaste aegade teine kohtumine: esimene leidis aset tänavu veebruaris Kuusalu keskkoolis kooliõpilastele ja ettevõtjatele. Siis saigi Balti Spooni esindajatega kokku arutatud, et järgmine kord võiks ka ainult ettevõtjate ringis proovida, et asukoht võiks olla Kuusalu valla suurim tööandja Balti Spoon.

Pärastlõuna esimese osa sisustati kohaletulnutele ülevaatliku ringkäiguga territooriumil ja tehase tsehhides. Ettevõtte üks kahest juhatuse liikmest hr Smolarek isiklikult tüüris gruppi mööda oma valdusi ringi, rääkides inglise keeles kõigest, mis teele jäi. 320 töötajaga Balti Spooni kohta saab lisainfot siit: http://www.baltispoon.ee/

Ringkäigu lõppedes maabusime tubasemates tingimustes seminariruumis, kus vallaarhitekt Tiina Skolimowski tegi jutuotsa lahti valla uue üldplaneeringu  koostamise tutvustamisega. Kindlasti on ka kõigil ettevõtjatel – ning kõigil teistelgi – võimalik selles eesootavas kolmeaastases tööprotsessis kaasa lüüa. Häid mõtteid ei ole kunagi liiga palju!

Seejärel tegime siiski ka tutvustusringi, ja seejärel oli minu käes kord 🙂 Kuni 2006 Harju maavalitsuses majandusosakonna juhataja, kus ka ettevõtlusega seotud küsimused igapäevased: transiidist teede- ja raudteede, erinevate arendusprojektide ning HEAKini. Alates 2005 KOV valimistest olen ettevõtlusega läbi ettevõtjate koostöö kokku puutunud järgmistes KOVides: Viimsis volikogu liikmena vedasin ettevõtlike inimeste klubi, Kiili vallaettevõttes töötades osalesime Kiili Ettevõtjate Liidu (kel.ee) töös. Kernus abivallavanemana töötades aitasin asutada MTÜ Kernu Ettevõtjate Kogu. Raasiku vallas vedasin vallavanemana ettevõtjate ümarlaudu kord kvartalis, koostöö ei formaliseerinud, küll moodustasid mitmed aktiivsed inimesed – mina teiste seas – kohaliku lionsklubi. Raasiku vallas sai koostatud minu initsiatiivil ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise arengukava, mis sai ka volikogu poolt kinnitatud.

Kuusalu vallas veebruaris 2014 alustades kujunes esimeseks kokkupuutekohaks ettevõtlusega sotsiaalvaldkonna arengukava koostamine ja tööhõive peatükk selles. Ettevõtlusega seonduvat leiab nii valla arengukavast, koalitsioonileppest ja nüüd ka erinevatest valdkondlikest arengukavadest (hariduse AKs näiteks ettevõtlikkus ja koolide koostöö ettevõtjatega), ometigi ei ole ettevõtlusega tegelemine KOVi ülesanne. See ei ole ka ühegi KOV ametniku tööülesanne. Töökohti loovad ikka ettevõtted, mitte avalik sektor. Riik näeb enda rolli – üldistavalt – tugistruktuurides a la EAS ja selle võrgustik maakondlike arenduskeskuste näol, ekspordi ja idufirmade toetamises..

Jaanuaris sai loodud Kuusalu vallas registreeritud ettevõtete meili-aadressidest postitusloend. Veebruarikuus korraldasime Kuusalu valla ja Loksa linna koolide õpilastele ja valla ettevõtjatele ühisseminari, mis minu arvates igati korda läks ja annab usku asjaga edasi minna. Minu kogemus on, et eestvedaja / eestvedajad peab olema, ja mingi väikegi grupp kaasamõtlejaid.

Kuusalu valla TOP 10 tööandjad, järjestatuna töötajate arvu järgi, on Balti Spoon OÜ, Kuusalu Vallavalitsus, Galv-Est AS, Remedia AS, Nordic Houses KT OÜ, Hinnu Seafarm OÜ, Multimek Baltic OÜ, Uuri Suurtalu OÜ, Kerno Eesti OÜ ja Kiiu Soon OÜ.

Aprill 2007 seisuga oli Kuusalu vallas 14 registreeritud töötut. Alates 2008. aasta lõpust toimus Kuusalu vallas sarnaselt Eesti teiste piirkondadega registreeritud töötuse oluline kasv. 2009. aastal oli töötuse määr, st registreeritud töötute osakaal  tööealisest elanikkonnast, Kuusalu vallas 6%. Töötuse kõrghetk oli 2010. aasta märtsis, mil  vallas oli 298 registreeritud töötut. Peale seda on töötute arv vähenenud. Võrreldes naaberomavalitsustega – eelkõige Loksa linnaga – on töötute arv olnud siiski suhteliselt väike. 15.08.2014 seisuga on Kuusalu vallas 91 registreeritud töötut. Täna, aprillis 2015, on vallas 79 registreeritud töötut, neist ca 20 pikaajalist.

Töötute tööharjutusest. Alates järgmisest esmaspäevast algab valla töötutele nn tööharjutus, ehk ca 12-liikmeline grupp, mille komplekteerib Töötukassa, mis asukoha mõttes hakkab paiknema Kuusalu noortekeskuses, ja mis keskmiselt kahel päeval nädalas a 6 tundi pakub oma abi heakorra- jms sobivatel töödel. Vallavalitsus leiab neile rakendust heakorratöödel, ka paar kooli, lasteaeda ja rahvamaja on huvi üles näidanud. Siit üleskutse ka ettevõtjatele kui tööandjatele: kui te oleksite nõus oma ettevõtet sellisele grupile tutvustama ja/või neile rakendust leidma kasvõi territooriumi korrastamisel, siis andke julgesti teada. Mingeid rahalisi kohustusi sellega ei kaasne, ka transport kohale ja ära nagu ka toitlustus on töötukassa poolt.

Uuest valla veebilehest. Valla IT-juhi eestvõttel oleme alustanud uue veebilehe loomist, mis saab endale ka loodetavasti sisuka Ettevõtluse ja turismi lehekülje. Need on ka tänasel kodulehel olemas, aga infot ei ole seal just ülearu palju. Vajadus on selgelt paika saada, mis sinna kuuluma saab, mille järele on vajadus? Et ei oleks dubleerimist nt Kuusalu Kuulutajaga jms.

Kuusalu vallas toimub palju omanäolisi kultuuriüritusi. Tänavune „põhisündmus“ on 30. mail Kuusalu keskkooli staadionil, männimetsa varjus, toimuv Kuusalu ja Jõelähtme valla laulu- ja tantsupidu pealkirjaga „Regilaul ja karuäke“. Päev on pühendatud Kuusalu valla aukodaniku Veljo Tormise 85. sünnipäevale. Peost võtab lauljate-rahvatantsijatena osa üle 600 Kuusalu ja Jõelähtme valla inimese. Meie peo rege veavad MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts ja Kuusalu Vallavalitsus. Rege hoiavad õigel teel Karin Soosalu, Taavi Esko, Anu Karjatse, Ott Kask jt. Ühte sündmust nimetaksin nimeliselt veel: LAURITSA LUBADUS, mida tänavu saab näha Viinistu Kunstimuuseumi katlamajas 7. ja 8. augustil algusega kell 19.00. Küllap on ka teie poole pöördutud võimalusel toetussummade eraldamiseks. Siiralt soovitan kaaluda, sest need ja mitmed-mitmed teised kultuurisündmused on tõeliselt heal tasemel korraldatud, mis toovad valda hulgaliselt külalisi ja promovad nii ka kogu elu- ja ettevõtluskeskkonda siin.

Lõpetuseks resümeeriti üksmeelselt, et regulaarsed kohtumised on vajalikud.

Alljärgnevast (kursiivis) ümarlauas konkreetset  juttu ei olnud, aga kuivõrd need andmed olid käepärast, siis olgu need lisatud.

 Maksu- ja Tolliameti andmed sotsiaalmaksu tasumise kohta 2010. aastal näitavad, et maa-asulate elanikest töötab linnades registreeritud tööandja juures u. 60%. Maaelu arengu aruande (2011) andmetel töötavad registriandmete põhjal 28% linnaelanikest ja 73% maaelanikest väljaspool oma elukoha omavalitsust. Ühe Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud küsitluse tulemuste kohaselt jääb töökoha maksimaalne kaugus, mida ollakse nõus igapäevaselt läbima, vahemikku 20-49,9 kilomeetrit.

Kuusalu vallast välismaal tööl käijaid on max 4,9%. Tallinnas käib tööl mehi-naisi võrdselt; Anijalt rohkem naisi ja Loksalt mehi. „Pendeldajad“ on keskmiselt vanuses 30-39 (Loksal nooremad, Anijal vanemad, Jõelähtmes umbes sama mis Kuusalus).

Kaubandus-Tööstuskoda viis 2012. aastal ettevõtjate hulgas läbi uuringu „Kohalik omavalitsus  ettevõtluse edendajana“, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kui ettevõtjasõbralikud on vallad/ linnad Eesti ettevõtjate hinnangutel. Uuringu tulemused näitasid, et hoolimata kohustuse puudumisest peab suurem osa omavalitsustest vajalikuks kohaliku ettevõtluskeskkonna edendamist. Üle 90% küsimustikule vastanud omavalitsustest leidis, et ettevõtjad aitavad elavdada kohalikku elu ning kinnitati, et omavalitsus soovib oma vallas/linnas näha uusi ettevõtteid või olemasolevate laienemist. Ligi 85% vastanutest nõustus ka väitega, et omavalitsuse aktiivne tegevus aitab luua vallas/linnas uusi töökohti või vähemalt säilitada olemasolevaid.

Uuring tõi välja, et küsitluses osalenud omavalitsuste teadlikkus vallas/linnas esinevatest ettevõtlusprobleemidest ei ole kuigi kõrge. Üle poolte omavalitsustest mainis, et nende teadlikkus on selles osas rahuldav või pigem halb. Vallad/linnad sooviksid, et kohalikud ettevõtjad teavitaksid omavalitsusi senisest aktiivsemalt ettevõtlusega seotud muredest.  Ligi 59% omavalitsustest hindas koostööd kohalike ettevõtjatega vähemalt heaks. Uuringust selgus, et koostööd tehakse nii taristu arendamisel, tööhõive valdkonnas kui ka piirkonna turundamisel. Ligi 94% omavalitsustest aitab otseselt kaasa ettevõtliku hoiaku kujunemisele ja ettevõtlusteadlikkuse kasvule oma vallas/linnas. Üle 60% uuringus osalenud omavalitsuse märkis, et nad kajastavad ettevõtlikkust propageerivaid artikleid kohalikus ajalehes või muudes infoallikates. 45% vastajatest korraldab või toetab ettevõtlikkust ja ettevõtlus-teadlikkust edendavaid üritusi (nt koolitused, seminarid, infopäevad, ettevõtete külastused). Uuringust ilmneb, et kõige levinuimaks meetmeks, millega edendatakse noorte ettevõtlikkust, on huviringide toetamine (86% vastanutest). Üle 60% vastanutest mainis ka noorte ettevõtlikkust  arendavate ürituste korraldamise toetamist.

Uuringus osalenud omavalitsused peavad kõige vajalikumaks meetmeks ettevõtluse edendamisel taristu arendamist (88% vastajatest). Sellele järgnesid kiire, lihtsa ja läbipaistva asjaajamise võimaldamine (59%) ning piirkonna tuntuse suurendamine ja/või maine parandamine (57%). Uuringu tulemused näitavad, et omavalitsuste hinnangul on peamiseks teguriks, mis piirab võimalusi edendada ettevõtlust, piisavate rahaliste vahendite puudumine. Ligi 70% vastajatest leidis, et kohalikud  ettevõtjad võiksid teavitada ettevõtlust takistavatest teguritest. 68% valdadest/linnadest leidis, et kohalikud ettevõtjad võiksid üles näidata rohkem initsiatiivikust ettevõtluse edendamise valdkonnas ning teha ettepanekuid, kuidas saaksid omavalitsused aidata kaasa  ettevõtluskeskkonna arengule. Veidi alla poole märkis, et ettevõtjad võiksid osaleda senisest  aktiivsemalt omavalitsuste poolt korraldatavatel ettevõtlus-teemalistel üritustel (nt infopäevad,  koolitused, ümarlauad, ettevõtluskonkursid).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s